KEZDŐLAP > Felvételi > Pótelvételi jelentkezés - Teológia osztatlan mesterszak
Pótelvételi jelentkezés - Teológia osztatlan mesterszak
Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 21.

A Szent Pál Akadémia pótfelvételt hirdet Teológia szakra, 5 éves, osztatlan mesterképzésre nappali és levelező tagozaton. Az újonnan felvételizők mellett korábbi hallgatóink jelentkezését is várjuk (https://www.szpa.hu/felveteli-jelentkezes-korabbi-tanulmanyokkal) tanulmányaik folytatására, már végzett főiskolai diplomásaink jelentkezését pedig kiegészítő mesterképzésre.

A jelentkezés három lépésből áll.
1. A https://felveteli.szpa.hu/ oldalon található hivatalos és tanulmányi adatok megadására szolgáló jelentkezési formanyomtatvány 
2023. augusztus 21-ig tölthető ki és küldhető el.
2. A jelentkezéshez emellett Önnek még ki kell töltenie az oldal aljáról letölthető Önéletrajz és motivációs kérdések SZPA jelentkezéshez című nyomtatványt mellékleteivel együtt. A papíralapon kitöltött és aláírt nyomtatványt a mellékletekkel együtt szkennelje be és küldje el a felveteli@szpa.hu címre.
3. Ezután adja fel postán is vagy személyesen juttassa el a nyomtatványt az intézmény címére (Szent Pál Akadémia, 1103 Budapest, Gyömrői út 69.) a mellékelendő eredeti dokumentumokkal vagy másolatokkal (érettségi bizonyítvány vagy középiskolai igazolás, külföldi érettségi bizonyítvány hitelesített másolata és fordítása, nyelvvizsga, egyházi elöljárói ajánlások, nyilatkozatok, személyi okmány, lakcímkártya, hallgatói jogviszonyigazolás, felvételi díj befizetési bizonylat) együtt az alább található tájékoztatás szerint.

Részletes jelentkezési útmutató:


Első lépés: az elektronikus felvételi jelentkezés kitöltése 2023. augusztus 21-ig, ami az alábbi linken érhető el: https://felveteli.szpa.hu/ A nyomtatvány a legvégén az ELKÜLDÉS gomb megnyomásával küldhető be.

Második lépés: az oldal aljáról (is) letölthető Önéletrajz és motivációs kérdések SZPA jelentkezéshez elnevezésű nyomtatványt kitöltve és aláírva, majd a mellékletekkel együtt beszkennelve ugyancsak 2023. augusztus 21-ig a felveteli@szpa.hu címre kell elküldeni.

Harmadik lépés: Az e-mailben történt elküldés után az önéletrajzot és a motivációs kérdéseket tartalmazó kitöltött és aláírt nyomtatványt az egyházi elöljárói ajánlásokkal együtt eredetiben, a többi csatolandó dokumentumot másolatban vagy eredetiben (lásd alább) postai úton vagy személyesen is el kell juttatni az intézmény címére (1103 Budapest Gyömrői út 69.), illetve az Akadémia Főépület előtt álló levélszekrénybe.

 

 • 2023. augusztus 21-ig a felveteli@szpa.hu e-mail címre beszkennelve elküldendő dokumentumok (külön jelezzük, amennyiben az elektronikus jelentkezés és a beszkennelt dokumentumok e-mailben történő elküldése után az eredeti dokumentumot kell postán vagy személyesen is az intézményhez eljuttatni):
 • A fényképes önéletrajz és motivációs kérdések nyomtatvány kitöltve, fényképpel ellátva, aláírva és beszkennelve, beleértve a két egyházi elöljárói ajánlást tartalmazó, elöljárók által kitöltött nyomtatványt (elküldhető az önéletrajzzal és motivációs kérdésekkel egy, illetve külön dokumentumban is). Amennyiben az ajánlást nem a felvételiző, hanem az ajánló maga küldi be, ezt az ajanlas@szpa.hu e-mail címre tudja megtenni. (Az eredeti dokumentumo(ka)t kell postán beküldeni).
 • Az érettségi bizonyítvány. 
 • Amennyiben az idei tanévben érettségizik, erről középiskolája igazolását (tanulói jogviszonyigazolás) küldje be. (Az eredeti dokumentumot kell postán beküldeni.). 
 • Külföldön érettségizetteknél az eredeti érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, valamint ennek magyar nyelvű hiteles fordítását kell elküldeni. Hiteles másolatnak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda – www.offi.hu, 1062 Budapest, Bajza u. 52., tel.: +36 1 4289600 –, a külföldi magyar nagykövetség és a magyar közjegyző által készített hiteles másolat minősül, hiteles fordításnak pedig az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a külföldi magyar nagykövetség és a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás minősül. (Az eredeti dokumentumot kell postán beküldeni.)
 • A nyelvtudást igazoló dokumentum (közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga esetén).
 • Személyazonosító okmány, lakcímkártya, adóigazolvány és TAJ kártya.
 • Hallgatói jogviszony igazolás, amennyiben más felsőoktatási intézményben jelenleg tanul. (Az eredeti dokumentumot kell postán beküldeni.)
 • Nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító okirat.
 • A 4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetését igazoló feladóvevény/befizetési bizonylat. (A jelentkezéshez 4000 Ft felvételi eljárási díjat kell befizetni. Ezt kérjük átutalással teljesíteni a Szent Pál Akadémiának a Raiffeisen Banknál vezetett 12072507–01165405–00100003 számú bankszámlájára. Az átutalásnál kérjük feltüntetni: felvételi díj befizetése.)

 
A Szent Pál Akadémia és a Teológia szak


A Szent Pál Akadémia működésének célja a teljes Szentírás bölcsességének, tanításának megismerése és megértése, valamint bibliai szellemiség, életmód, erkölcs inspirálása, a hit törvényének gyakorlatban történő megvalósítása. A Szent Pál Akadémia Teológia osztatlan mesterképzési szakja a Biblia ismeretében elmélyedni vágyó és az egyházi szolgálatban aktívan részt vállaló/részt vállalni kívánó, bibliai értelemben újjászületett és Szent Szellemmel betöltött keresztények képzését szolgálja. A Szent Pál Akadémián a teológia egységes, osztatlan mesterképzésen hittudománnyal, hitélettel összefüggő képzést folytat, mely nappali és levelező tagozaton egyaránt öt éves. A tanulmányok befejeztével okleveles teológusi diplomát kapnak a végzettek, ami mesterfokozatot (megfelel a korábbi egyetemi végzettségnek) jelent.
A Teológia szakon a tanulmányokban a teljes Szentírás megismerése áll a középpontban, teljes evangéliumi, Szent Lélekkel betöltött módon. A tanterv magába foglalja a Biblia tényeinek, korának, nyelvének, történeti, társadalmi, kulturális hátterének ismeretén túl a bibliai tanításokat, teológiát és a kapcsolódó humán, nyelvi, társadalomtudományi, kommunikációs és alapvető informatikai ismereteket is.
 

A Teológia szakon oktatott tárgyakról, képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a képzés infrastruktúrájáról és a hallgatói szolgáltatásokról a következő linken tud tájékozódni:

https://www.szpa.hu/kepzesek/teologiai-osztatlan-mesterszak

Kommunikáció és média specializációról bővebben: 

https://www.szpa.hu/kepzesek/kommunikacio-es-media-specializacio-a-teologia-szakon

További információk a jelentkezésről
A jelentkezés feltételei:

 • érettségi,
 • két egyházi szolgálatban álló személy ajánlása (A Hit Gyülekezete tagjai esetében a hallgatóval pásztorlási kapcsolatban álló lelkész, pásztor vagy presbiter ajánlása szükséges, illetve a lelkész, pásztor, presbiter ugyancsak szolgálatban álló feleségének ajánlását is elfogadjuk. Nem budapestiek esetében kérjük, hogy az egyik ajánló a helyi gyülekezet pásztora legyen. Az ajánló nem állhat vér szerinti rokoni kapcsolatban az ajánlott hallgatóval. Más egyházak tagjaitól saját egyházuk lelkészének, presbiterének, valamint a Hit Gyülekezete egy lelkészének ajánlását kérjük.),
 • megfelelő teljesítmény az írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán,
 • hűségnyilatkozat (a Szent Pál Akadémia szellemisége, működési rendje melletti hűség kinyilvánítása), valamint díjfizetési (önköltség és egyéb díjak) kötelezettség vállalása (önköltséget a nem állami ösztöndíjas helyre felvetteknek kell fizetni, az önköltség összegéről szóló tájékoztatást lásd alább),
 • 4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetése.
 • A jelentkezés során nyilatkozni kell arról, hogy az egyházi elöljárói ajánlást a jelentkező vagy ajánlója nyújtja-e be.

 

Felvételi vizsga és pontszámítás
Az írásbeli felvételi vizsga egy általános bibliaismeretet felmérő dolgozat, amit szóbeli meghallgatás követ. A felvételire készülni Ó– és Újszövetségből kell. A vizsgaidőpontokról és egyéb tudnivalókról a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést. A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető (írásbeli vizsga: 100 pont, szóbeli vizsga 100 pont). A Szent Pál Akadémia tudományos diákköri versenyén – más felsőoktatási intézményekhez hasonlóan – középiskolások, illetve más intézmények hallgatói is indulhatnak. Az intézmény tudományos diákköri versenyén (TDK-n) való indulás, elért helyezés beszámít a felvételi teljesítménybe.
 

A tanulmányok finanszírozásaA jelentkezéseket állami ösztöndíjas, illetve önköltséges helyekre lehet beadni. Az intézményben a korábbi évekhez hasonlóan rendelkezésre állnak magyar állami ösztöndíjas (államilag finanszírozott) helyek. 
Az önköltség hallgatók által megfizetendő összege nappali és levelező tagozaton a 2023/24-es tanévben: 110 000 Ft/félév. 

Elérhetőségek
Cím: 1103 Budapest Gyömrői út 69. 
E-mail: felveteli@szpa.hu
Ajánlás benyújtása egyházi elöljáró által: ajanlas@szpa.hu.
Telefon: +36 1 4322 720.