Bemutatkozás
A Szent Pál Akadémia rövid bemutatkozása és küldetésnyilatkozata.

Bemutatkozás

A Szent Pál Akadémia a Hit Gyülekezete 1990-ben Közép-kelet-európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézet néven alapított, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által legutóbb 2020-ban akkreditált főiskolája. Az intézményt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei között sorolja fel.
Az oktatás az 1990/91-es tanévben kezdődött főiskolai teológia szakon nappali és levelező tagozaton. A teológusi végzettséget adó oklevelet az először végző nappali tagozatos évfolyam 1994. nyarán vehette át. Az intézmény neve 1995. júniusában Közép-kelet-európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézetről Szent Pál Akadémiára változott. A 2020/2021-es tanévre mintegy 610 hallgató iratkozott be.

A Szent Pál Akadémia működésének célja a teljes Szentírás bölcsességének, tanításának megismerése és megértése, valamint bibliai szellemiség, életmód, erkölcs inspirálása, a hit törvényének gyakorlatban történő megvalósítása. A Szent Pál Akadémia Teológia osztatlan mesterképzési szakja a Biblia ismeretében elmélyedni vágyó és az egyházi szolgálatban aktívan részt vállaló/részt vállalni kívánó, bibliai értelemben újjászületett és Szent Szellemmel betöltött keresztények képzését szolgálja. A teológia egységes, osztatlan mesterképzés nappali és levelező tagozaton egyaránt öt éves. A tanulmányok befejeztével okleveles teológusi diplomát kapnak a végzettek, ami mesterfokozatot (korábbi egyetemi végzettség) jelent, angol megfelelője: MA in Theology, Theologist.

 

A Szent Pál Akadémia küldetésnyilatkozata

Képzés, oktatás

A Szent Pál Akadémián folyó képzés célja olyan teológusok oktatása, akik a Szentírásról és a pasztorációs munkáról elsajátított korszerű és átfogó ismereteikkel, valamint a képzés ideje alatt az egyházi életben való gyakorlati részvétellel egyházi szolgálatra készülnek fel.
A Szent Pál Akadémia célja oktatói és hallgatói életében a teljes Szentírás bölcsességének, tanításainak megismerése és megértése, és emellett a bibliai életmód és erkölcs elsajátítása, a hit törvényének gyakorlatban történő megvalósítása.
A Szent Pál Akadémián folyó kutatási tevékenység feladata tudományos értékű biblikus teológiai felsőoktatási képzés megalapozása, amely szakterületenként feldolgozza az európai kultúra alapját képező Biblia társadalomtudományi értékeit és modern tömegkommunikációs eszközök felhasználásával közkinccsé teszi.
A Szent Pál Akadémia egyaránt képez már egyházi szolgálatban állókat, illetve arra felkészülőket. A keresztény szolgálatra való felkészítés során hangsúlyt kell tenni a tudományosság és a személyes hit harmóniájának megvalósítására: a hallgató elsősorban a Szentírásban és az azt megismertető tudományokban mélyül el, mindezek mellett bekapcsolódik egyházi szolgálatba, ahol ki tudja fejezni a szeretetét mások iránt. Egyházi szolgálatra való ordinációra az intézménynek nincs felhatalmazása. Az egyházi szolgálatra való felkészülés sokoldalú folyamat, amelynek a teológiai felsőfokú tanulmányok egy komponensét alkotják.
A Szent Pál Akadémia oktatói és hallgatói hűségesek a teljes Szentíráshoz, a Szent Lélek kijelentése alapján született tudományhoz, a Tízparancsolat és az Újszövetség erkölcsi törvényei alapján élnek, senkit nem botránkoztatnak meg az ettől eltérő életmóddal.

A tevékenység hatóköre

A Szent Pál Akadémia egész Magyarországra kiterjedően látja el feladatát. Az intézmény a határon túlról, a közép-kelet-európai régióból is képez magyar anyanyelvűeket és a képzésbe bekapcsolódni tudó más külföldieket, hogy a végzettek Magyarország bármely részén vagy azon kívül is élő módon tudják tolmácsolni Isten üzenetét.

Társadalmi funkció, kapcsolatok

A Szent Pál Akadémia tevékenysége során a társadalommal a kölcsönös tolerancia jegyében rendezett, jó viszony elmélyítésére törekszik. A Szent Pál Akadémián folyó képzés és kutatási tevékenység magában hordozza a keresztény kultúra megújításának igényét. Az intézmény feladata a képzés során az egyetemes keresztény értékek ápolása és magas szintű társadalmi képviselete.