Minőségbiztosítás
A Szent Pál Akadémia minőségpolitikája

A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 91. § (6) és (7) bekezdése alapján a Szent Pál Akadémia, szem előtt tartva a hitélettel összefüggő képzés értékeit és sajátosságait, az ESG 2015 standardjai szerint kidolgozott minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszert működtet. A minőségbiztosítási rendszer célja, hogy az intézmény megvalósítsa a Küldetésnyilatkozatában foglalt céljait, alapítója által meghatározott rendeltetését és az előzőek szolgálatába állított stratégiai terveit. A Szent Pál Akadémián folyó minőségbiztosítás feladata, hogy figyelembe véve a hitéleti képzésben mind a felsőoktatási, mind az egyházi sajátosságokat, a kettőt összehangolva járuljon hozzá a hittudományi képzés, kutatás, tanítás-tanulás magas színvonalának és az intézmény szakmai, tudományos, bibliai, hitbéli, etikai és spirituális attribútumainak, értékeinek megteremtéséhez, megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez.
A Szent Pál Akadémia nem képzelhető el és nem működhet az alapításkor az intézmény számára meghatározott, a teljes Szentírásban fellelhető és a Szent Lélek által kijelentett igazságok nélkül, amelyeket az intézmény a kor eszközeivel, tudományos módszerekkel, felsőfokú szinten oktat és kutat. A Szent Pál Akadémián a minőségbiztosítás az intézmény működésének minden területén a Küldetésnyilatkozatot megvalósító, tudományos értékű, biblikus, személyes inspiráltságtól is vezetett teológiai felsőoktatási képzést, tanítást-tanulást és kutatást szolgálja.
A Szent Pál Akadémián az intézmény vezetése és a képzés részt vevői a maguk területén a minőségi célkitűzéseket magukénak vallva járulnak, illetve járulhatnak hozzá a Szent Pál Akadémia küldetését megvalósító, magas színvonalú működéséhez:
– A minőségi célkitűzéseket, követelményeket az intézményen kívülről elsősorban az alapító, az intézmény belső működésére nézve a Szenátus határozza meg. A Szenátus minőségbiztosítási szabályzatot alkot. A minőségbiztosítás szervezetét és eljárásait az intézmény méreteihez és a minőségbiztosítás céljához igazodva kell meghatározni. A Szent Pál Akadémia vezetése elkötelezett abban, hogy a minőségi célkitűzéseket az intézményben megvalósítsa.
– Az oktatók-kutatók minőségi munkavégzésének előfeltétele, hogy a bibliai alapelveket megvalósító személyes inspiráltság szakmailag színvonalas és igényes munkavégzésben jelenjen meg.
A minőségi célkitűzések megvalósításának elengedhetetlen feltétele, hogy a Szent Pál Akadémia oktatói, hallgatói és nem oktató alkalmazottai részesei legyenek ezen célok felismerésének, kitűzésének és megvalósításának, és a folyamat aktív résztvevőiként – a Küldetésnyilatkozatban megfogalmazottak szerint – munkájuk, tanulmányaik, kutatásaik során a bibliai értékek életükben való kiteljesedése által belső motivációjukból kiindulva maguk is minőségi, az intézmény alapítójától és fenntartójától származó küldetést, célokat megvalósító munkavégzésre váljanak alkalmassá.
A Szent Pál Akadémia küldetéséből fakadóan és az oktatás megalapozásaként jelentős alapkutatási tevékenységet folytat, meghatározóan a hittudomány területén, másod- és harmadsorban pedig a bölcsészet- és a társadalomtudományok területén. A kutatás és tudományos tevékenység során legfőbb hivatásunknak azt tartjuk, hogy a keresztény teológiát tudományos módszerességgel műveljük.
A Szent Pál Akadémiának alapítói határainkon túlnyúló küldetést adtak. Hogy az intézmény sokszínű, nemzetközi jellege minél jobb minőséget hordozzon, támogatjuk a hallgatói/oktatói mobilitást, tapasztalatcserét, a hitéleti képzésbe bekapcsolódó határon túli magyarok vagy külföldiek minél jobb minőségű, „akadálymentes” részvételét az oktatásban.
Jövőképünk egyik meghatározó eleme, hogy a Szent Pál Akadémia a pünkösdi-karizmatikus felsőoktatás meghatározó hazai intézményévé váljon, amely pályafutása során megőrzi eredeti küldetését és képzési célját a keresztény tanítványnevelésben, és ehhez magas szintű tudományosságot társítva inspirált műhelye marad oktatóknak és hallgatóknak a Szent Szellem egységében. A Szent Pál Akadémia a végzett hallgatóiban megjelenő kompetenciák, valamint oktatóinak és hallgatóinak a Szentírás igazsága és tudománya iránti elkötelezettsége és az egyházi életben való hűséges szolgálata által tovább szeretné építeni az egyházat és hozzájárulni társadalmi küldetése sikeréhez. Olyan erős szolgálati és tanítványi közösséget épít, amely segíti oktatóit és diákjait a rájuk bízott ismeret és szellem megosztásában. A Szent Pál Akadémia célja, hogy végzettjei képessé váljanak az evangélium és Isten országa igazságának kutatására, tanítására, hirdetésére és személyes életükben történő megmutatására.
A fentiek érdekében a Szent Pál Akadémia időszakonként a minőségcélokat szolgáló középtávú, legalább négy évre szóló minőségfejlesztési programot készít, amely összefoglalja az időszak minőségcéljait és minőségterveit, külön tekintettel a képzési, kutatási, módszertani, gyakorlati kritériumokra. A minőségpolitika és minőségfejlesztési tevékenység értékelése és módosítása során az intézmény értékeli a lezárt középtávú időszakot, és a következő fejlesztési időszak célkitűzéseit ezen értékelés tanulságai figyelembevételével fogalmazza meg. Ezen értékelés egyúttal kijelöli az operatív tervezés kereteit; az intézmény minőségfejlesztési programját és intézményfejlesztési tervét egymással összhangban határozza meg.