KEZDŐLAP > Felvételi > Pótfelvételi jelentkezés - Teológia osztatlan mesterszak
Pótfelvételi jelentkezés - Teológia osztatlan mesterszak
Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 25.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 25.


A jelentkezés három lépésből áll.
1.    A https://felveteli.szpa.hu/ oldalon található hivatalos és tanulmányi adatok megadására szolgáló jelentkezési formanyomtatvány 2021 augusztus 25-ig tölthető ki és küldhető el.
2.    A jelentkezéshez emellett Önnek még ki kell töltenie az oldal aljáról vagy a következő linkről letölthető pótfelvételi önéletrajz és motivációs kérdések SZPA jelentkezéshez című nyomtatványt mellékleteivel együtt. A papíralapon kitöltött és aláírt nyomtatványt a mellékletekkel együtt szkennelje be és küldje el a felveteli@szpa.hu címre.
3.    Ezután adja fel postán vagy személyesen juttassa el a nyomtatványt az intézmény címére (Szent Pál Akadémia, 1103 Budapest, Gyömrői út 69.) annak mellékleteivel (érettségi bizonyítvány vagy középiskolai igazolás, külföldi érettségi bizonyítvány hitelesített másolata és fordítása, nyelvvizsga, egyházi elöljárói ajánlások, nyilatkozatok, személyi okmányok, hallgatói jogviszonyigazolás, felvételi díj befizetési bizonylat) együtt az alább található tájékoztatás szerint.

Részletes jelentkezési útmutató:

Első lépés: az elektronikus felvételi jelentkezés kitöltése 2021. augusztus 25-ig, ami az alábbi linken érhető el: https://felveteli.szpa.hu/ A nyomtatvány a legvégén az ELKÜLDÉS gomb megnyomásával küldhető be.

Második lépés: az oldal aljáról (is) letölthető önéletrajz és motivációs kérdések SZPA jelentkezéshez elnevezésű nyomtatványt kitöltve és aláírva, majd a mellékletekkel együtt beszkennelve  ugyancsak 2021. augusztus 25-ig a felveteli@szpa.hu címre kell elküldeni.

Harmadik lépés: Az e-mailben történt elküldés után az önéletrajzot és a motivációs kérdéseket tartalmazó kitöltött és aláírt nyomtatványt az egyházi elöljárói ajánlásokkal együtt eredetiben, a többi csatolandó dokumentumot fénymásolatban vagy eredetiben (lásd alább) postai úton vagy személyesen is el kell juttatni az intézmény címére (1103 Budapest Gyömrői út 69.), illetve az Akadémia Főépület előtt álló levélszekrénybe.

2021. augusztus 25-ig a felveteli@szpa.hu e-mail címre beszkennelve elküldendő dokumentumok (külön jelezzük, amennyiben az elektronikus jelentkezés és a beszkennelt dokumentumok e-mailben történő elküldése után az eredeti dokumentumot kell postán vagy személyesen is az intézményhez eljuttatni):
•    A fényképes önéletrajz és motivációs kérdések nyomtatvány kitöltve, fényképpel ellátva, aláírva és beszkennelve, beleértve a két egyházi elöljárói ajánlást tartalmazó, elöljárók által kitöltött nyomtatványt (elküldhető az önéletrajzzal és motivációs kérdésekkel egy, illetve külön dokumentumban is). Amennyiben az ajánlást nem a felvételiző, hanem az ajánló maga küldi be, ezt az ajanlas@szpa.hu e-mail címre tudja megtenni. (Az eredeti dokumentumo(ka)t kell postán beküldeni).
•    Az érettségi bizonyítvány. 
•    Külföldön érettségizetteknél az eredeti érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, valamint ennek magyar nyelvű hiteles fordítását kell elküldeni. Hiteles másolatnak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda – www.offi.hu, 1062 Budapest, Bajza u. 52., tel.: +36 1 4289600 –, a külföldi magyar nagykövetség és a magyar közjegyző által készített hiteles másolat minősül, hiteles fordításnak pedig az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a külföldi magyar nagykövetség és a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás minősül. (Az eredeti dokumentumot kell postán beküldeni.)
•    A nyelvtudást igazoló dokumentum (közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga esetén).
•    Személyazonosító okmány, adóigazolvány és TAJ kártya.
•    Hallgatói jogviszony igazolás, amennyiben más felsőoktatási intézményben jelenleg tanul. (Az eredeti dokumentumot kell postán beküldeni.)
•     Nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító okirat.
•    A 4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetését igazoló feladóvevény/befizetési bizonylat. (A jelentkezéshez 4000 Ft felvételi eljárási díjat kell befizetni. Ezt kérjük átutalással teljesíteni a Szent Pál Akadémiának a Raiffeisen Banknál vezetett 12072507–01165405–00100003 számú bankszámlájára. Az átutalásnál kérjük feltüntetni: felvételi díj befizetése.)
 

A Szent Pál Akadémia és a Teológia szak

A Szent Pál Akadémia működésének célja a teljes Szentírás bölcsességének, tanításának megismerése és megértése, valamint bibliai szellemiség, életmód, erkölcs inspirálása, a hit törvényének gyakorlatban történő megvalósítása. A Szent Pál Akadémia Teológia osztatlan mesterképzési szakja a Biblia ismeretében elmélyedni vágyó és az egyházi szolgálatban aktívan részt vállaló/részt vállalni kívánó, bibliai értelemben újjászületett és Szent Szellemmel betöltött keresztények képzését szolgálja. A Szent Pál Akadémián a teológia egységes, osztatlan mesterképzésen hittudománnyal, hitélettel összefüggő képzést folytat, mely nappali és levelező tagozaton egyaránt öt éves. A tanulmányok befejeztével okleveles teológusi diplomát kapnak a végzettek, ami mesterfokozatot (megfelel a korábbi egyetemi végzettségnek) jelent.
A Teológia szakon a tanulmányokban a teljes Szentírás megismerése áll a középpontban, teljes evangéliumi, Szent Lélekkel betöltött módon. A tanterv magába foglalja a Biblia tényeinek, korának, nyelvének, történeti, társadalmi, kulturális hátterének ismeretén túl a bibliai tanításokat, teológiát és a kapcsolódó humán, nyelvi, társadalomtudományi, kommunikációs és alapvető informatikai ismereteket is.

A Teológia szakon oktatott tárgyak

Bibliaismeret: Ó- és újszövetségi bevezetés és írásmagyarázat.
A Szentírás eredeti nyelvének megismerése: Óhéber és ógörög nyelv és exegézis, valamint szövegolvasás, arámi nyelv (választható).
Teológia: Fundamentális teológia, Karizmatikus teológia, Bibliai antropológia, Bibliai etika (zsidó-keresztény erkölcstan), Krisztológia, Doxológia, Egyháztan, Eszkatológia, A Szent Lélek ajándékai, Apologetika.
Gyakorlati teológiai tárgyak a keresztény élet és szolgálat köréből: Pásztorlástan, Evangelizáció, Retorika (egyházi beszéd), Keresztény életmód (Házasság és család), Hitoktatás és egyházi szolgálat szakmai gyakorlat.
Humán tudományokköréből: Ó- és újszövetségi bibliai történelem, Egyetemes és magyarországi egyháztörténet, A pünkösdi-karizmatikus mozgalom története, Izrael államának modern kori története, Pedagógiai és pszichológiai alapismeretek, Filozófiatörténet.
Más társadalomtudományok köréből: Államelmélet, Kommunikáció, Média (választható).
Gyakorlati ismeretek: Számítástechnika (internet, bibliaprogramok).
Klasszikus nyelv a bibliai nyelveken túl: latin (választható).
Modern nyelvek: angol, német, modern héber, orosz. A választható nyelvi kurzusokon klasszikus (óhéber, ógörög) és modern nyelvekből is fel lehet készülni nyelvvizsgára.
Kommunikáció és média specializáció
A Teológia szak keretein belül választható jelleggel Kommunikáció és média specializációs képzés folyik. A specializáció elvégzése a diplomába is bekerül. A specializáció keretében kommunikációs és média szakemberek szakmai felkészítése, képzése történik. A különböző médiaterületeket (újságok, online média, rádió, televízió) oktatók, gyakorlati szakemberek és a szakma jeles képviselői mutatják be mintegy negyvenféle szakmában (pl. újságíró, riporter, szerkesztő, rovatvezető, tördelő, blogíró, közösségi médiaíró, műsorvezető, tudósító, rendező, kameraman, vágó, hangasszisztens, közösségi médiaoldal, honlap szerkesztője…). A specializáció nemcsak azok érdeklődésére tarthat számot, akik a médiában fognak elhelyezkedni, hanem a kor kihívásaira válaszokat kereső teológusokéra is.

A Teológia osztatlan mesterképzési szak részletes képzési és kimeneti követelményei


A Hit Gyülekezete, mint Szent Pál Akadémia alapítója és fenntartója a Szent Pál Akadémián a Teológia mesterképzési szakon (osztatlan egységes képzés) a képzés tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:


1.A mesterképzési szak megnevezése: teológia (Theology).
2.A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles teológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Theologian.
3. Képzési terület: hittudomány, hitéleti.
4. A képzési idő félévekben: 10 félév.
4.1. Főiskolai szintű teológusi szakképzettség birtokában – az oklevél beszámíthatósága esetén - az okleveles teológusi mesterfokozat megszerzése legalább 2 félév alatt legalább 60 kredit elvégzéséhez kötött. A mesterfokozat megszerzéséhez ilyen esetben legfeljebb 300 kredit a MAB 2006/9/XII. számú határozatával összhangban a főiskolai szintű teológusi oklevél alapján kerülhet beszámításra. A főiskolai szintű teológusi oklevél birtokában a mesterfokozat megszerzésének egyéb szabályairól a tanterv és a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezik.
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit.
5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit.
5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 100-150 kredit.
5.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-90 kredit.
5.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 18 kredit.
5.5. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelt minimális kreditérték: 15 kredit.
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A Teológia mesterképzési szakon folyó képzés célja olyan teológusok képzése, akik a Szentírásról és a pasztorációs munkáról elsajátított korszerű és átfogó ismereteikkel, valamint a képzés ideje alatt az egyházi életben való aktív részvétellel egyházi szolgálatra készülnek fel. A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs és pasztorációs tevékenységében. A képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek, egyházi szolgálók oktatása és nevelése, akik egyházuk szolgálati teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és a helyi, szolgálati közösségek vezetőivé lehetnek.
A végzettek alkalmasak – az egyházi kinevezési és szolgálati rend figyelembe vételével – lelkészi hivatásra és az egyházi élet különböző területein végzett szolgálatokra, valamint végzettségük és szakképzettségük alapján más munkakörök betöltésére. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében való folytatására.
6.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
A teljes Szentírást és a bibliai tanításokat, a teológia tudományrendszerét, a teológiai elméleti és gyakorlati ismereteket. A Szentírás nyelveit, teológiai szaknyelvi ismereteket. A teológiai képzéssel összefüggő társadalomtudományi ismereteket. Az értelmiségi hivatást és az általános szakmai intelligenciát megalapozó ismereteket. A tudományos munka, kutatás megkezdéséhez szükséges alapvető ismereteket.
6.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
„… a mi alkalmatos voltunk az Istentől van: aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy az Újszövetség szolgái legyünk..”(Pál II. levele a Korinthusbeliekhez 3,5-6). Egyházi ordináció, kiküldetés alapján a hallgatók a diploma megszerzése után alkalmasak igehirdetésre, evangelizációra, pasztorális és egyéb hitéleti tevékenységre. A teológia tudományrendszerében forráskutatásra, történeti ismeretek megszerzésére, és a tudományrendszer szisztematikus feldolgozására. Gyermek, ifjúsági és felnőtt hitoktatásra az egyházon belül, a közoktatásban és a felnőttképzésben. Egyházi szolgálatok végzésére egyének, családok és közösségek számára, egyházi közösségek vezetésére. A hitélethez kötődő karitatív, illetve kulturális jellegű tevékenység végzésére, vezetésére, szükségben lévő embertársaiknak bibliai (szellemi, lelki, fizikai) segítségnyújtásra. Az egyházi szervezetben és az egyház intézményrendszerében egyházvezetési, intézményirányítási és szervezési feladatok ellátására.
6.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
Törekedjen Jézus Krisztus jó tanítványává válni. Meglegyen nála a hit titka tiszta lelkiismerettel. Képes legyen a Szentírás önálló tanulmányozására. Tapasztalt legyen az egyházi szolgálatban. Feddhetetlen legyen erkölcsileg, családi életében példamutató. Józan, mértékletes életvitelt folytasson, ne legyen nála meghatározó az anyagi érdekeltség. Jó problémafelismerő és -megoldó képességgel rendelkezzen. Információ-feldolgozási képességgel rendelkezzen. Rendelkezzen önálló tanulási készséggel az új ismeretek megszerzésében. Kész legyen szakmai továbbfejlődésre és továbbképzésre. Képes legyen konfliktuskezelésre, konfliktusokban való közvetítésre. Jellemezze kreativitás, kezdeményezőkészség, személyes felelősségvállalás és –gyakorlás. Alkalmas legyen csoportmunkában való részvételre, együttműködésre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátása.
7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. Alapozó ismeretek: 50-80 kredit
Ó- és újszövetségi bevezetés, a rendszeres teológia kezdetei.
7.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 100-150 kredit
Bibliai (ó- és újszövetségi), rendszeres teológiai, történeti (a Bibliához kapcsolódó és egyetemes, valamint magyar egyháztörténeti) ismeretek, egyéb, az értelmiségi hivatáshoz, a társadalomtudományi műveltséghez szükséges ismeretek, a Szentírás nyelveinek ismerete (óhéber és ógörög nyelv).
7. 3. A differenciált szakmai ismeretek kötelező és kötelezően választható ismeretkörei: 40-90 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: a teológiai ismeretek elmélyítése különböző területeken, a gyakorlatban; a hitélethez kapcsolódó, a teológusi-egyházi hivatást szolgáló ismeretek, gyakorlati és szaknyelvi ismeretek, az egyházi szolgálathoz nélkülözhetetlen, különböző társadalomtudományi területekről szerzett és kommunikációs ismeretek.
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
Az egyházi szolgálattal, illetve hitélettel összefüggő feladatok ellátása az intézményen belül, illetve az egyházszervezetben az intézmény tantervében meghatározottak szerint (4 félév elméleti alapozás után 3 félév gyakorlat.).
Hitoktatás szakmai gyakorlat (2 félév elméleti alapozás és hospitálás után a harmadik félévben 6 óra gyakorlótanítás).
9. A képzéshez kapcsolódó (választható) specializáció: Kommunikáció és média (50 kredit, 128 óra szakmai gyakorlat.).
10. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, továbbá a teológiai szaknyelvi képzés teljesítése.

Oktatás, hallgatói szolgáltatások
Nappali tagozat

Nappali tagozaton az órák a hét három-négy napjára tömbösítve folynak.
A nappali tagozatosok számára elérhető hallgatói szolgáltatások:

•    jó tanulmányi eredmény esetén tanulmányi ösztöndíj,
•    kiváló szakmai-közösségi tevékenység esetén intézményi, kiemelkedő teljesítmény esetén nemzeti felsőoktatási ösztöndíj megpályázható,
•    tankönyv- és jegyzetvásárlási támogatás,
•    szociális helyzet alapján pályázható ösztöndíj,
•    lakhatási feltételek támogatása: kollégiumi elhelyezés,
•    középfokú/felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés angol, német, ivrit, bibliai héber, ógörög nyelvből (levelező tagozaton is).
 
Levelezős konzultációk
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira az első félévben szeptembertől decemberig, a második félévben februártól májusig tömbösítve, havonta, pénteki és szombati napokon kerül sor, a távoktatás lehetőségeivel kiegészítve.
Az oktatás a járványhelyzet ideje alatt online, távoktatási formában zavartalanul folyik mind nappali, mind levelező tagozaton.

A képzés infrastruktúrája
A Szent Pál Akadémia Könyvtára, valamint Informatikai Központja által nyújtott szolgáltatások valamennyi hallgató rendelkezésére állnak. A Szent Pál Akadémia elsősorban nappali tagozatos hallgatók számára fenntartott kollégiuma a Hit Park területén lévő újonnan felújított épületben található, Kőbánya központjában további férőhelyek állnak rendelkezésre. A kollégiumban külön-külön épületrészek állnak a férfiak és a nők rendelkezésére. További, részletes információk a főiskola honlapján találhatók.

További információk a jelentkezésről
A jelentkezés feltételei:


•    érettségi,
•    két egyházi szolgálatban álló személy ajánlása (A Hit Gyülekezete tagjai esetében a hallgatóval pásztorlási kapcsolatban álló lelkész, pásztor vagy presbiter ajánlása szükséges, illetve a lelkész, pásztor, presbiter ugyancsak szolgálatban álló feleségének ajánlását is elfogadjuk. Nem budapestiek esetében kérjük, hogy az egyik ajánló a helyi gyülekezet pásztora legyen. Az ajánló nem állhat vér szerinti rokoni kapcsolatban az ajánlott hallgatóval. Más egyházak tagjaitól lelkészi, illetve presbiteri ajánlást kérünk.),
•    megfelelő teljesítmény az írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán,
•    hűségnyilatkozat (a Szent Pál Akadémia szellemisége, működési rendje melletti hűség kinyilvánítása), valamint díjfizetési (önköltség és egyéb díjak) kötelezettség vállalása (önköltséget a nem állami ösztöndíjas helyre felvetteknek kell fizetni, az önköltség összegéről szóló tájékoztatást lásd alább),
•    4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetése.
•    A jelentkezés során nyilatkozni kell arról, hogy az egyházi elöljárói ajánlást a jelentkező vagy ajánlója nyújtja-e be.
 

Felvételi vizsga és pontszámítás
Az írásbeli felvételi vizsga egy általános bibliaismeretet felmérő dolgozat, amit szóbeli meghallgatás követ. A felvételire készülni Ó– és Újszövetségből kell. Az írásbeli és szóbeli vizsga várható időpontja: 2021. szeptember 1 és 15 között. A vizsgaidőpontokról és egyéb tudnivalókról a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést. A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető (írásbeli vizsga: 100 pont, szóbeli vizsga 100 pont). A Szent Pál Akadémia tudományos diákköri versenyén – más felsőoktatási intézményekhez hasonlóan – középiskolások, illetve más intézmények hallgatói is indulhatnak. Az intézmény tudományos diákköri versenyén (TDK-n) való indulás, elért helyezés beszámít a felvételi teljesítménybe.

A tanulmányok finanszírozása
A jelentkezéseket állami ösztöndíjas, illetve önköltséges helyekre lehet beadni. Az intézményben a korábbi évekhez hasonlóan rendelkezésre állnak magyar állami ösztöndíjas (államilag támogatott) helyek. 
Az önköltség összege nappali és levelező tagozaton a 2021/22-es tanévben: 400 000 Ft/félév. Amennyiben az önköltség egyéb forrásból finanszírozható, a hallgatók által fizetett díjat az intézmény csökkenti. A csökkentés miatt az önköltséges hallgatóknak a 2020/2021-es tanévben ténylegesen legfeljebb 90 000 Ft/félév önköltséget kellett fizetniük.
 

Elérhetőségek
Cím: 1103 Budapest Gyömrői út 69. 
E-mail: felveteli@szpa.hu
Ajánlás benyújtása egyházi elöljáró által: ajanlas@szpa.hu.
Telefon: +36 1 4322 720.