Kommunikáció és média specializáció a Teológia szakon
A Szent Pál Akadémián az osztatlan Teológia szakon zajló képzésnek fontos célja, hogy hallgatóink megismerkedjenek korunk egyik legfontosabb szakterületén, a médiában zajló folyamatokkal, és elsajátítsák az ismeretszerzés és kommunikáció modern formáit. Ezért indítottuk el Akadémiánkon a Teológia szakon belül a Kommunikáció és média specializációt.

A Teológia osztatlan mesterképzéshez kapcsolódó (választható) specializáció: Kommunikáció és média.

A specializáció képzési célja: kommunikációs és média szakemberek szakmai felkészítése, képzése elsősorban az egyházi média területére.

A specializáció elvégzésével megszerezhető kompetenciák:

A specializáción megszerezhető szakmai kompetenciák

A hallgató képessé válik – elsősorban az egyházi – írott és elektronikus médiában az újságíráshoz közvetlenül kapcsolódó feladatok végzésére. A képzés első részében az újságíráshoz elengedhetetlenül szükséges műveltségi háttérismereteket sajátítják el a hallgatók, megismerik a kommunikáció különböző színterein működő intézményeket, intézményrendszereket, a kommunikáció és média területét meghatározó társadalmi, strukturális, gazdasági és politikai folyamatok legfontosabb tényezőit. Ezt követik az elméleti szakmai ismeretek, mint az alapvető műfajok, médiaelméleti ismeretek, médiajog és médiaetika elsajátítása, valamint az újságírói munka alapelemeivel valóismerkedés a gyakorlatban. A hallgató okleveles teológusi diplomájába záradékként bekerül, hogy a Teológia osztatlan mesterképzésen Kommunikáció és média specializációt végzett.

A specializáción végzettek alkalmasak: az egyházi média gyakorlatában felmerülő társadalmi és kommunikációs problémák közötti tájékozódásra, az ismeretek és tények hatékony feldolgozására, azok elemzésére, az összefüggések felismerésére, és a feldolgozott információk alapján reális értékítélet kialakítására. A társadalmi kommunikáció különféle színterein kialakuló vitákban a felmerülő koncepcióösszevetésével, szintetizálásával, és racionális érvek kifejtésével képessé válhatnak véleményük megformálására, megvédésére, hatékonyan kommunikációra az online és offline térben egyaránt. Továbbá az elsajátított politikai, gazdasági, jogi, kommunikációs és média alapismeretek felhasználásával alkalmassá válnak a különféle társadalmi létszférákban való tájékozódásra, azok működési folyamatainak áttekintésére, és ezáltal sajtóés médiafeladatok végzésére.

A specializációhoz kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: az egyházi média különböző orgánumaiban elvégzett 128 óra gyakorlat teljesítése.

A specializáció felelős oktatója: Prof. Dr. Grüll Tibor tanszékvezető egyetemi tanár

A specializáció a 2016/2017-es tanév óta működik a Teológia osztatlan szakon.