Teológiai osztatlan mesterszak
A Szent Pál Akadémián teológia egységes, osztatlan mesterképzés folyik, mely nappali és levelező tagozaton egyaránt öt éves. A Szent Pál Akadémia a teológia szakon hittudománnyal, hitélettel összefüggő képzést folytat.

A Teológia szakon a tanulmányokban a teljes Szentírás megismerése áll a középpontban, teljes evangéliumi, Szent Lélekkel betöltött módon. A tanterv magába foglalja a Biblia tényeinek, korának, nyelvének, történeti, társadalmi, kulturális hátterének ismeretén túl a bibliai tanításokat, teológiát és a kapcsolódó humán, nyelvi, társadalomtudományi, kommunikációs és alapvető informatikai ismereteket is.

A Teológia szakon oktatott tárgyak:

Bibliaismereti tárgyak: Ó- és újszövetségi bevezetés és írásmagyarázat.
A Szentírás eredeti nyelvének megismerése: Óhéber és ógörög nyelv és exegézis, valamint szövegolvasás, arámi nyelv (választható).
Teológiai tárgyak: Fundamentális teológia, Karizmatikus teológia, Bibliai antropológia, Bibliai etika (zsidó–keresztény erkölcstan), Krisztológia, Doxológia, Egyháztan, Eszkatológia, A Szent Lélek ajándékai, Apologetika.
Gyakorlati teológiai tárgyak a keresztény élet és szolgálat köréből: Pásztorlástan, Evangelizáció, Retorika (egyházi beszéd), Keresztény életmód (Házasság és család), Hitoktatás és egyházi szolgálat szakmai gyakorlat.
Humán tudományokköréből: Ó- és újszövetségi bibliai történelem, Egyetemes és magyarországi egyháztörténet, A pünkösdi-karizmatikus mozgalom története, Izrael államának modern kori története, Pedagógiai és pszichológiai alapismeretek, Filozófiatörténet.
Más társadalomtudományokköréből: Államelmélet, Kommunikáció, Média (választható).
Gyakorlati ismeretek: Számítástechnika (internet, bibliaprogramok).
Klasszikus nyelva bibliai nyelveken túl: latin (választható).
Modern nyelvek: angol, német, modern héber, orosz. A választható nyelvi kurzusokon klasszikus (óhéber, ógörög) és modern nyelvekből is fel lehet készülni nyelvvizsgára.
Kommunikáció és médiaspecializáció.
A Teológia szak keretein belül választható jelleggel Kommunikáció és média specializációs képzés folyik. A specializáció elvégzése a diplomába is bekerül. A specializáció keretében kommunikációs és média szakemberek szakmai felkészítése, képzése történik. A különböző médiaterületeket (újságok, online média, rádió, televízió) oktatók, gyakorlati szakemberek és a szakma jeles képviselői mutatják be mintegy negyvenféle szakmában (pl. újságíró, riporter, szerkesztő, rovatvezető, tördelő, blogíró, közösségi médiaíró, műsorvezető, tudósító, rendező, kameraman, vágó, hangasszisztens, közösségi médiaoldal, honlap szerkesztője…). A specializáció nemcsak azok érdeklődésére tarthat számot, akik a médiában fognak elhelyezkedni, hanem a kor kihívásaira válaszokat kereső teológusokéra is.

Hallgatói szolgáltatások

Nappali tagozaton tanulók számára elérhető hallgatói juttatások, szolgáltatások:

jó tanulmányi eredmény esetén tanulmányi ösztöndíj,
kiváló szakmai–közösségi tevékenység esetén intézményi, kiemelkedő teljesítmény esetén köztársasági ösztöndíj megpályázható,
tankönyv– és jegyzetvásárlási támogatás,
szociális helyzet alapján pályázható ösztöndíj,
lakhatási feltételek támogatása: kollégiumi elhelyezés,
középfokú/felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés angol, német, ivrit, bibliai héber, ógörög nyelvből (levelező tagozaton is).

Levelezős konzultációk

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira az első félévben szeptembertől decemberig, a második félévben februártól májusig tömbösítve, havonta, pénteki és szombati napokon kerül sor, a távoktatás lehetőségeivel kiegészítve.

A képzés infrastruktúrája

A Szent Pál Akadémia Könyvtára, valamint Informatikai Központja által nyújtott szolgáltatások valamennyi hallgató rendelkezésére állnak. A Szent Pál Akadémia elsősorban nappali tagozatos hallgatók számára fenntartott kollégiuma a Hit Park területén lévő újonnan felújított épületben található, Kőbánya központjában további férőhelyek állnak rendelkezésre. A kollégiumban külön-külön épületrészek állnak a férfiak és a nők rendelkezésére. További, részletes információk a főiskola honlapján találhatók.
 

A Teológia osztatlan mesterképzési szak részletes képzési és kimeneti követelményei

A Hit Gyülekezete, mint Szent Pál Akadémia alapítója és fenntartója a Szent Pál Akadémián a Teológia mesterképzési szakon (osztatlan egységes képzés) a képzés tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

1. A mesterképzési szak megnevezése: teológia (Theology).

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)

- szakképzettség: okleveles teológus

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Theologian.

3. Képzési terület: hittudomány, hitéleti.

4. A képzési idő félévekben: 10 félév.

4.1. Főiskolai szintű teológusi szakképzettség birtokában – az oklevél beszámíthatósága esetén - az okleveles teológusi mesterfokozat megszerzése legalább 2 félév alatt legalább 60 kredit elvégzéséhez kötött. A mesterfokozat megszerzéséhez ilyen esetben legfeljebb 300 kredit a MAB 2006/9/XII. számú határozatával összhangban a főiskolai szintű teológusi oklevél alapján kerülhet beszámításra. A főiskolai szintű teológusi oklevél birtokában a mesterfokozat megszerzésének egyéb szabályairól a tanterv és a Tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezik.

5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit.

5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit.

5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 100-150 kredit.

5.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-90 kredit.

5.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 18 kredit.

5.5. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelt minimális kreditérték: 15 kredit.

6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A Teológia mesterképzési szakon folyó képzés célja olyan teológusok képzése, akik a Szentírásról és a pasztorációs munkáról elsajátított korszerű és átfogó ismereteikkel, valamint a képzés ideje alatt az egyházi életben való aktív részvétellel egyházi szolgálatra készülnek fel. A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs és pasztorációs tevékenységében. A képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek, egyházi szolgálók oktatása és nevelése, akik egyházuk szolgálati teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és a helyi, szolgálati közösségek vezetőivé lehetnek.

A végzettek alkalmasak – az egyházi kinevezési és szolgálati rend figyelembe vételével – lelkészi hivatásra és az egyházi élet különböző területein végzett szolgálatokra, valamint végzettségük és szakképzettségük alapján más munkakörök betöltésére. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében való folytatására.

6.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

A teljes Szentírást és a bibliai tanításokat, a teológia tudományrendszerét, a teológiai elméleti és gyakorlati ismereteket. A Szentírás nyelveit, teológiai szaknyelvi ismereteket. A teológiai képzéssel összefüggő társadalomtudományi ismereteket. Az értelmiségi hivatást és az általános szakmai intelligenciát megalapozó ismereteket. A tudományos munka, kutatás megkezdéséhez szükséges alapvető ismereteket.

6.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

„… a mi alkalmatos voltunk az Istentől van: aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy az Újszövetség szolgái legyünk..”(Pál II. levele a Korinthusbeliekhez 3,5-6). Egyházi ordináció, kiküldetés alapján a hallgatók a diploma megszerzése után alkalmasak igehirdetésre, evangelizációra, pasztorális és egyéb hitéleti tevékenységre. A teológia tudományrendszerében forráskutatásra, történeti ismeretek megszerzésére, és a tudományrendszer szisztematikus feldolgozására. Gyermek, ifjúsági és felnőtt hitoktatásra az egyházon belül, a közoktatásban és a felnőttképzésben. Egyházi szolgálatok végzésére egyének, családok és közösségek számára, egyházi közösségek vezetésére. A hitélethez kötődő karitatív, illetve kulturális jellegű tevékenység végzésére, vezetésére, szükségben lévő embertársaiknak bibliai (szellemi, lelki, fizikai) segítségnyújtásra. Az egyházi szervezetben és az egyház intézményrendszerében egyházvezetési, intézményirányítási és szervezési feladatok ellátására.

6.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

Törekedjen Jézus Krisztus jó tanítványává válni. Meglegyen nála a hit titka tiszta lelkiismerettel. Képes legyen a Szentírás önálló tanulmányozására. Tapasztalt legyen az egyházi szolgálatban. Feddhetetlen legyen erkölcsileg, családi életében példamutató. Józan, mértékletes életvitelt folytasson, ne legyen nála meghatározó az anyagi érdekeltség. Jó problémafelismerő és -megoldó képességgel rendelkezzen. Információ-feldolgozási képességgel rendelkezzen. Rendelkezzen önálló tanulási készséggel az új ismeretek megszerzésében. Kész legyen szakmai továbbfejlődésre és továbbképzésre. Képes legyen konfliktuskezelésre, konfliktusokban való közvetítésre. Jellemezze kreativitás, kezdeményezőkészség, személyes felelősségvállalás és –gyakorlás. Alkalmas legyen csoportmunkában való részvételre, együttműködésre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátása.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

7.1. Alapozó ismeretek: 50-80 kredit

Ó- és újszövetségi bevezetés, a rendszeres teológia kezdetei.

7.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 100-150 kredit

Bibliai (ó- és újszövetségi), rendszeres teológiai, történeti (a Bibliához kapcsolódó és egyetemes, valamint magyar egyháztörténeti) ismeretek, egyéb, az értelmiségi hivatáshoz, a társadalomtudományi műveltséghez szükséges ismeretek, a Szentírás nyelveinek ismerete (óhéber és ógörög nyelv).

7. 3. A differenciált szakmai ismeretek kötelező és kötelezően választható ismeretkörei: 40-90 kredit

Differenciált szakmai ismeretek: a teológiai ismeretek elmélyítése különböző területeken, a gyakorlatban; a hitélethez kapcsolódó, a teológusi-egyházi hivatást szolgáló ismeretek, gyakorlati és szaknyelvi ismeretek, az egyházi szolgálathoz nélkülözhetetlen, különböző társadalomtudományi területekről szerzett és kommunikációs ismeretek.

8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

Az egyházi szolgálattal, illetve hitélettel összefüggő feladatok ellátása az intézményen belül, illetve az egyházszervezetben az intézmény tantervében meghatározottak szerint (4 félév elméleti alapozás után 3 félév gyakorlat.).

Hitoktatás szakmai gyakorlat (2 félév elméleti alapozás és hospitálás után a harmadik félévben 6 óra gyakorlótanítás).

9. A képzéshez kapcsolódó (választható) specializáció: Kommunikáció és média (50 kredit, 128 óra szakmai gyakorlat.).

10. Idegennyelv-ismeret követelményei a mesterfokozat megszerzéséhez: a teológiai szaknyelvi képzés teljesítése.