Teológiai osztatlan mesterszak
A Szent Pál Akadémián teológia egységes, osztatlan mesterképzés folyik, mely nappali és levelező tagozaton egyaránt öt éves. A Szent Pál Akadémia a teológia szakon hittudománnyal, hitélettel összefüggő képzést folytat.

A Szent Pál Akadémia működésének célja a teljes Szentírás bölcsességének, tanításának megismerése és megértése, valamint bibliai szellemiség, életmód, erkölcs inspirálása, a hit törvényének gyakorlatban történő megvalósítása. A Szent Pál Akadémia Teológia osztatlan mesterképzési szakja a Biblia ismeretében elmélyedni vágyó és az egyházi szolgálatban aktívan részt vállaló/részt vállalni kívánó, bibliai értelemben újjászületett és Szent Szellemmel betöltött keresztények képzését szolgálja. A Szent Pál Akadémián a teológia egységes, osztatlan mesterképzésen hittudománnyal, hitélettel összefüggő képzést folytat, mely nappali és levelező tagozaton egyaránt öt éves. A tanulmányok befejeztével okleveles teológusi diplomát kapnak a végzettek, ami mesterfokozatot (korábbi egyetemi végzettség) jelent, angol megfelelője: MA in Theology, Theologist.

A Teológia szakon a tanulmányokban a teljes Szentírás megismerése áll a középpontban, teljes evangéliumi, Szent Lélekkel betöltött módon. A tanterv magába foglalja a Biblia tényeinek, korának, nyelvének, történeti, társadalmi, kulturális hátterének ismeretén túl a bibliai tanításokat, teológiát és a kapcsolódó humán, nyelvi, társadalomtudományi, kommunikációs és alapvető informatikai ismereteket is.

A Teológia szakon oktatott tárgyak:

Bibliaismereti tárgyak: Ó- és újszövetségi bevezetés és írásmagyarázat.
A Szentírás eredeti nyelvének megismerése: Óhéber és ógörög nyelv és exegézis, valamint szövegolvasás, arámi nyelv (választható).
Teológiai tárgyak: Fundamentális teológia, Karizmatikus teológia, Bibliai antropológia, Bibliai etika (zsidó–keresztény erkölcstan), Krisztológia, Doxológia, Egyháztan, Eszkatológia, A Szent Lélek ajándékai, Apologetika.
Gyakorlati teológiai tárgyak a keresztény élet és szolgálat köréből: Pásztorlástan, Evangelizáció, Retorika (egyházi beszéd), Keresztény életmód (Házasság és család), Hitoktatás és egyházi szolgálat szakmai gyakorlat.
Humán tudományokköréből: Ó- és újszövetségi bibliai történelem, Egyetemes és magyarországi egyháztörténet, A pünkösdi-karizmatikus mozgalom története, Izrael államának modern kori története, Pedagógiai és pszichológiai alapismeretek, Filozófiatörténet.
Más társadalomtudományokköréből: Államelmélet, Kommunikáció, Média (választható).
Gyakorlati ismeretek: Számítástechnika (internet, bibliaprogramok).
Klasszikus nyelva bibliai nyelveken túl: latin (választható).
Modern nyelvek: angol, német, modern héber, orosz. A választható nyelvi kurzusokon klasszikus (óhéber, ógörög) és modern nyelvekből is fel lehet készülni nyelvvizsgára.

Hallgatói szolgáltatások

Nappali tagozaton tanulók számára elérhető hallgatói juttatások, szolgáltatások:

jó tanulmányi eredmény esetén tanulmányi ösztöndíj,
kiváló szakmai–közösségi tevékenység esetén intézményi, kiemelkedő teljesítmény esetén köztársasági ösztöndíj megpályázható,
tankönyv– és jegyzetvásárlási támogatás,
szociális helyzet alapján pályázható ösztöndíj,
lakhatási feltételek támogatása: kollégiumi elhelyezés,
középfokú/felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés angol, német, ivrit, bibliai héber, ógörög nyelvből (levelező tagozaton is).

Levelezős konzultációk

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira az első félévben szeptembertől decemberig, a második félévben februártól májusig tömbösítve, havonta, pénteki és szombati napokon kerül sor, a távoktatás lehetőségeivel kiegészítve.

A képzés infrastruktúrája

A Szent Pál Akadémia Könyvtára, valamint Informatikai Központja által nyújtott szolgáltatások valamennyi hallgató rendelkezésére állnak. A Szent Pál Akadémia elsősorban nappali tagozatos hallgatók számára fenntartott kollégiuma a Hit Park területén lévő újonnan felújított épületben található, Kőbánya központjában további férőhelyek állnak rendelkezésre. A kollégiumban külön-külön épületrészek állnak a férfiak és a nők rendelkezésére. További, részletes információk a főiskola honlapján találhatók.
 

A Teológia osztatlan mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei

1. A mesterképzési szak megnevezése: teológia (Theology).

2A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint megjelölése: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat.

3. A mesterképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles teológus (Theologist).

4. Választható szakirányok, specializációk: Kommunikáció és média.

5. Képzési terület: hittudomány, hitéleti.

6. A szakképzettség – képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti (ISCED) – tanulmányi terület megjelölése: 0221 (Religion and Theology).

Az európai és a magyar képesítési rendszer szerinti besorolása: EKKR, MKKR szint:7.

7. A képzési idő félévekben meghatározva: 10 félév.

8. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit.

a) a szakdolgozat vagy diplomamunka elkészítéséhez rendelhető kreditérték: 18,

b) a nem közvetlenül az elméleti képzéshez kapcsolódó, intézményen kívül szervezett összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: -

 9. A képzés célja:

A Teológia mesterképzési szakon folyó képzés célja olyan teológusok képzése, akik a Szentírásról és a pasztorációs munkáról elsajátított korszerű és átfogó ismereteikkel, valamint a képzés ideje alatt az egyházi életben való aktív részvétellel egyházi szolgálatra készülnek fel. A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs és pasztorációs tevékenységében. A képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek, egyházi szolgálók oktatása és nevelése, akik egyházuk szolgálati teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és a helyi, szolgálati közösségek vezetőivé lehetnek. 

A végzettek alkalmasak – az egyházi kinevezési és szolgálati rend figyelembe vételével – lelkészi hivatásra és az egyházi élet különböző területein végzett szolgálatokra, valamint végzettségük és szakképzettségük alapján más munkakörök betöltésére. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében való folytatására. 

10. A képzést megkülönböztető speciális jegyek:

Idegennyelv-ismeret követelményei: A teológiai angol szaknyelvi képzés, illetve alapvizsga teljesítése (kivéve azok, akik rendelkeznek legalább egy középfokú (B2) komplex (C) típusú nyelvvizsga bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékű dokumentummal).