Ösztöndíj
Az ösztöndíjakról és egyéb hallgatói támogatásokról, juttatásokról lásd az Intézményi tájékoztató „Hallgatói juttatások” fejezetét és a Térítési és juttatási szabályzat 8-25. §-ait.

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK

Alaptámogatás
Az első alkalommal magyar állami ösztöndíjas nappali tagozatos egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy tanulmányai első félévében – kérelme alapján – egyszeri alaptámogatásra jogosult, amennyiben az Intézményi tájékoztató Hallgatói juttatások/ Szociális ösztöndíj fejezetében felsorolt feltételek valamelyikének megfelel és ezt igazolja. 
Az alaptámogatás iránti kérelmet – a feltételek igazolásával – az intézménynek címzett levélben vagy a titkarsag@szpa.hu címen e-mailben kell benyújtani október 1-ig. A szükséges igazolásokról lásd a Moodle rendszer Tanulmányi ügyintézés kurzusában letölthető, szociális ösztöndíj nyomtatványon található tájékoztatást.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
A pályázatot hátrányos szociális helyzetű hallgatók nyújthatják be a lakóhelyük szerinti önkormányzatnál.

Kollégiumi elhelyezés
A Szent Pál Akadémia kollégiumában biztosít lakhatási lehetőséget az ezt igénylő, elsősorban nappali tagozatos hallgatók számára, amely helyileg 1103 Budapest, Gyömrői út 65. szám alatt, a Hit Park területén található. 
Bővebb információ: https://www.szpa.hu/kollegium 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
Az oktatásért felelős miniszter által a kiemelkedő tanulmányi eredményű és tudományos, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végző nappali tagozatos hallgató számára egy tanév időtartamára adományozható nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírása tanév végén, júniusban a Neptun Tanulmányi Rendszer nyitóoldalán található.

Nyelvvizsga ösztöndíj
Nyelvvizsga ösztöndíjban részesíthetők azon hallgatók, akik tanulmányaik alatt legalább középfokú, C típusú, államilag elismert középfokú nyelvvizsga bizonyítványt vagy azzal egyenértékű más dokumentumot (pl. nyelvszakon diplomát) szereznek.
A nyelvvizsga megszerzését igazoló dokumentum másolatát a Moodle rendszer Tanulmányi ügyintézés kurzusában az Adatváltozás bejelentése menüpontban kell feltölteni, és erről a Tanulmányi osztályt a titkárság@szpa.hu e-mail címen értesíteni.

Pályázati ösztöndíj nappali tagozatos külföldi hallgatók részére
Teljes idejű tanulmányok támogatása olyan külföldi állampolgárok esetében, akik nem vehetnek igénybe magyar állami ösztöndíjas képzést.
Az ösztöndíj harmadik országbeli, az aktuális félévben aktív önköltséges/költségtérítéses hallgatók számára nyújtható.

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj
Rendszeres szociális ösztöndíjra pályázni aktív, magyar állami ösztöndíjas nappali tagozatos hallgatóknak a Moodle rendszer Tanulmányi ügyintézés kurzusában letölthető, erre rendszeresített nyomtatványon lehet, amit ugyanitt kell a megfelelő helyen feltölteni. a tanulmányi félév megkezdését követő 15 napon belül. A kérelemhez mellékelni kell a megfelelő, a nyomtatványon található tájékoztatás szerinti, beszkennelt igazolásokat. 
Az magyar állami ösztöndíjas nappali tagozatos hallgató jövedelmi, családi körülményeire vagy egészségi állapotára tekintettel, szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére, elektronikus úton megküldött kérelme és igazolásai alapján egyszeri rendkívüli szociális támogatásban részesülhet.

Szakmai gyakorlat útiköltség hozzájárulási ösztöndíj (hitoktatás módszertan gyakorlótanítás)
Ebben az ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a hitoktatás gyakorlótanítást az intézmény székhelyétől (Budapest) eltérő helyen teljesíti, és nem itt él életvitelszerűen, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye nem azonos településen van.
Az ösztöndíj igényléséhez az intézményben elérhető pályázati nyomtatványt kell kitölteni és leadni a Gazdasági osztályon a félév során.

Szakmai-közösségi ösztöndíj
A tantervi követelményeken túlmutató szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján a Szent Pál Akadémia nappali tagozatos hallgatója pályázat útján elnyerhető ösztöndíjban részesülhet. A pályázatokat a tanévkezdéstől számított 30 napon belül lehet benyújtani a Tanulmányi osztályra az ott elérhető nyomtatványon.

Útiköltség hozzájárulási ösztöndíj külföldön élő levelező tagozatos hallgatók részére
Ebben az ösztöndíjban részesülhet a külföldön élő, az adott félévben aktív levelező tagozatos hallgató, tekintet nélkül arra, hogy milyen finanszírozásban folytatja tanulmányait. Az ösztöndíj igényléséhez az intézményben elérhető pályázati nyomtatványt kell kitölteni és leadni a Gazdasági osztályon a félév során.