KEZDŐLAP > Közérdekű adatok > Általános közzétételi lista
Általános közzétételi lista

Egységes közadatkereső rendszer: http://kozadat.hu/kereso/

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

Adat megnevezése

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név: Szent Pál Akadémia
Székhely: 
1103 Budapest, Gyömrői út 69.
Telefonszám: +36 1 432-2720
Fax: +36 1 432-2725
E-mail: titkarsag@szpa.hu
Honlap: 
www.szpa.hu

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Organogram

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Szent Pál Akadémia

Németh Sándorné, rektor
telefon: +36 1 432-2720; 
fax: +36 1 432-2725; 
e-
mail: titkarsag@szpa.hu

 

dr. Mészáros István László, rektorhelyettes
telefon: +36 1 432-2720; 
fax: +36 1 432-2725; 
e-mail: 
titkarsag@szpa.hu

Horváth András, főtitkár
telefon: +36 1 432-2720; 
fax: +36 1 432-2725; 
e-mail:
 titkarsag@szpa.hu

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Horváth Andrásné dr., hivatalvezető
telefon: +36 1 432-2720; 
fax: +36 1 432-2725; 
e-mail: 
titkarsag@szpa.hu 
Ügyfélfogadás rendje: előzetes bejelentkezés után egyeztetett időpontban. Bejelentkezni a titkarsag@szpa.hu e-mail címen lehet.

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető, az SZPA nem testületi szerv.

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nincs

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nincs

A változásokat
követően azonnal

 

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
alapító okirata, kezelő szervének tagjai.

Nincs

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

Nincs

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve.

Studia Biblica 

Szerkesztőség: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. Tel.: 36 (1) 432 2720. e-mail: sb@szpa.hu, https://www.szpa.hu/kiadvanyok 
Főszerkesztő: 
Grüll Tibor
Kiadó: Szent Pál Akadémia

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatósága, 1107 Budapest, Száva utca 1. Tel: +36 1 4310267, e-mail: oktatas@hit.hu, www.hit.hu

Kulturális és Innovációs Minisztérium, 1054 Budapest, Szemere utca 6., Tel.: 06 (1)896 2203, e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu, https://www.kormany.hu/elerhetosegek

Oktatási Hivatal (OH), 1055 Budapest, Szalay u. 10–14. Tel: +36 (1) 374-2100, e-mail: info@oh.gov.hu, https://www.oktatas.hu/

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

Adat megnevezése

Adat

frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

A közfeladatot ellátó szerv feladatait meghatározó alapvető jogszabályok

Alapító okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Az adatkezelés és adattovábbítás rendjéről szóló szabályzat

Információátadási szabályzat

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot  1 évig archívum-ban
tartásával

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke  tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Közszolgáltatások: felsőfokú oktatás

Igénybevétel rendje: Szervezeti és Működési Szabályzat 44-51/A. §§

Fizetendő díj mértéke, kedvezmények: Térítési és juttatási szabályzat

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Információátadási szabályzat

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata

A változásokat
követően  azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés  módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

Az aktuális időszakban nincs.

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

Törvény eltérő
rendelkezése
hiányában a
benyújtás időpontját
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az aktuális időszakban nincs.

Folyamatosan

Legalább 1 évig
archívumban
tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Az aktuális időszakban nincs.

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

-

A vizsgálatról
szóló jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

SZPA Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről

Szent Pál Akadémia, Elérhetőség: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. Tel: +36 1 432-2720, Fax: +36 1 432-2725, E-mail: titkarsag@szpa.hu, Honlap: www.szpa.hu

Információs jogokkal foglalkozó személy neve: Horváth Andrásné dr. hivatalvezető

Negyedévente

Az előző állapot
törlendő

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

Statisztikai adatgyűjtés eredményei

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával.

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

Az aktuális időszakban nincs.

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával.

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával.

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

A szervezetnek különös és egyedi közzétételi listája nincs.

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újra hasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újra hasznosításáról szóló törvény szerint újra hasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokat
követő 15 napon belül

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokat
követő 15 napon belül

Az előző állapot
törlendő

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokat
követő 15 napon belül

Az előző állapot
törlendő

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot
törlendő

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A  változásokat
követő 15 napon belül

Az előző állapot
törlendő

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokat
követő 15 napon belül

Az előző állapot
törlendő

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely a újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A változásokat
követő 15 napon belül

 

Az előző állapot
törlendő

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

Adat megnevezése

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Költségvetések, beszámolók

A változásokat
követően azonnal

A közzétételt
követő 10 évig

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és  mértéke összesítve.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Negyedévente

A külön
jogszabályban
meghatározott ideig,
de legalább 1 évig
archívumban
tartásával

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

A döntés
meghozatalát követő
hatvanadik napig

A közzétételt
követő 5 évig

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Ötmillió forintot elérő értékű szerződések

A döntés
meghozatalát követő
hatvanadik napig

A közzétételt
követő 5 évig

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A szervezetre ilyen értelemben a közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

Negyedévente

A külön
jogszabályban
meghatározott ideig, de legalább 1 évig
archívumban
tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

Az aktuális időszakban nincs.

Negyedévente

A külön
jogszabályban
meghatározott ideig,
de legalább 1 évig
archívumban
tartásával

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

Az aktuális időszakban nincs.

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban
tartásával

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről).

Közbeszerzési adatok

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban
tartásával

 

Egyéb közérdekű információk: SZPA Intézményi tájékoztató