Informácie o prijímacích skúškach 2020
Akadémia Svätého Pavla - Odbor teológia (5-ročné jednotné magisterské štúdium), denná a diaľková študijná forma, vzdelanie spojené s magisterským diplomom.

Akadémia Svätého Pavlaje vysoká škola Zboru Viery založená v roku 1990, ktorá slúži kresťanom, ktorí chcú získať poznatky Biblie, sú/a chcú byť aktívnymi služobníkmi cirkvi, z biblického hľadiska sú znovuzrodení a Duchom Svätým naplnení. Cieľom jej fungovania je spoznanie a pochopenie múdrosti, učenia Svätého Písma, i inšpirácia pre biblické duchovenstvo, životný štýl, morálku, praktizovanie zákonitostí viery. Vzdelávanie a výskum smeruje aj k obnove kresťanskej kultúry, k výchove kresťanských intelektuálov, aby skrze toto sa zrodilo také biblické teologické vzdelávanie s vedeckou hodnotou, ktorá spracuje spoločenskovedné hodnoty Biblie, a pomocou moderných masmediálnych prostriedkov sprostredkuje ich. Inštitúcia je akreditovaná skrze akreditačnú komisiu Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság.
Na teologickom odbore Akadémie Svätého Pavla prebieha jednotné nedelené magisterské štúdium, ktoré aj na dennej, aj na diaľkovej forme štúdia trvá 5 rokov. Po ukončení štúdia absolventi získajú diplom z teológie, čo znamená magisterské štúdium, anglický ekvivalent: MA in Theology, Theologist.
V centre štúdií stojí spoznanie celého Svätého Písma, spôsobom plného evanjelia a naplneného Duchom Svätým. Učebný plán obsahuje okrem faktov, jazyka, historického a kultúrneho pozadia Biblie aj biblické vyučovania, teológiu, ale aj humánne, spoločenskovedné, komunikačné znalosti, i základy informatiky.
 
Predmety vyučované v odbore teológia
Predmety biblických znalostí:Úvod a výklad Starej a Novej zmluvy.
Osvojenie pôvodných jazykov Svätého Písma:Stará hebrejčina a gréčtina, exegéza a čítanie textov, aramejský jazyk.
Teologické predmety:Fundamentálna teológia, Charizmatická teológia, Biblická antropológia, Biblická etika (žido– kresťanská etika), Kristológia, Doxológia, Teória cirkvi, Eschatológia, Dary Ducha Svätého, Apologetika.
Praktické teologické predmety z okruhu kresťanského života a služby:  Pastorácia, Evanjelizácia, Rétorika (cirkevný prednes), Kresťanský životný štýl (Manželstvo a rodina), Metodika výučby náboženskej výchovy, odborná prax.
Z kruhu humanitných predmetov:Starozmluvné a Novozmluvné Biblické dejiny, Všeobecné a maďarské cirkevné dejiny, Dejiny letnično- charizmatického hnutia, Moderné dejiny štátu Izrael, Základy pedagogiky a psychológie, Dejiny filozofie.
Z okruhu iných spoločenskovedných predmetov:Teória štátu, Komunikácia, Masmédiá.
Praktické znalosti:Výpočtová technika (internet, biblické programy).
Klasický jazykokrem biblických jazykov: latinčina. Moderné jazyky: Angličtina, Nemčina, Moderná hebrejčina, Ruština.
Špecializácia komunikácie a médií.
V rámci teologického odboru prebieha výučba špecializácie Komunikácia a média. Absolvovanie špecializácie bude uvedené aj na diplome. V rámci špecializácie prebieha odborná príprava, vzdelanie s odborníkmi komunikácie a médií. Jednotlivé mediálne oblasti (tlač, online médiá, rozhlas, televízia) odprezentujú lektori, odborníci a významné osobnosti odboru takmer zo štyridsiatich rôznych odvetví (napr. novinár, reportér, redaktor, žurnalista, bloger, spravodajca, režisér, kameraman, strihač, zvukár, spoločenské mediálne stránky, redaktor webovej stránky, atď.). Špecializácia nie je pripravená len pre tých, ktorí sa budú venovať mediálnej oblasti, ale aj pre teológov hľadajúcich odpovede na výzvy doby.
 
Prihlášku spolu s prílohami je potrebnévytlačiť a podpísať, doručiť na Študijné oddelenie Akadémie Svätého Pavla (adresa: 1103 Budapest Gyömrői út 69.). Telefon: (+361) 4322720, Webová stránka: www.szpa.hu, E-mail: titkarsag@szpa.hu)
Podmienky prihlásenia sa:
·         Maturitná skúška (v prípade zahraničných uchádzačov je potrebné pripojiť fotokópiu maturitného vysvedčenia a jeho úradný preklad do maďarského jazyka);
·         Odporúčanie dvoch slúžiacich osôb – viď samostatné, k prihláške pripojené tlačivo. (V prípade členov Zboru Viery uznáme odporúčanie duchovného, pastora alebo presbytera, ktorý stojí v pastoračnom vzťahu s poslucháčom, ale aj odporúčanie v službe stojacej manželky duchovného, pastora alebo presbytera. V prípade uchádzačov mimo Budapešti prosíme, aby jedna odporúčajúcou osobou bol pastor. Odporúčajúca osoba nemôže byť pokrvný príbuzný uchádzača. Od členov iných cirkví očakávame Odporúčanie od duchovných a presbyterov.);
·         Úspešné písomné a ústne skúšky;
·         V prípade manželov písomné odporúčanie manželského partnera;
·         Úhrada za prijímacie skúšky vo výške 4000,-  HUF.
 
 
Ďalej, sú potrebné dva vyhlásenia (sú pripojené k prihláške), ktoré obsahujú vernosť k duchovenstvu, poriadku Akadémie Svätého Pavla, i schopnosť úhrady poplatkov (samoplatcovia sú tí, ktorí platia za štúdium, neabsolvujú štátom podporované štúdium). A na samostatnom tlačive je potrebné podať vyhlásenie o tom, či Odporúčanie odovzdá uchádzač alebo odporúčajúca osoba. K prihláške okrem vyhlásení a odporúčaní je potrebné pripojiť fotokópiu maturitného vysvedčenia (pri zahraničných aj úradný preklad), fotokópiu diplomu, potvrdenia v prípade štúdií na iných vysokoškolských inštitúciách, potvrdenie o financovaní predošlých štúdií (viď 5. strana prihlášky).
Sumu 4 000,- HUF je možné uhradiť poštovou poukážkou (priložená k prihláške). V prípade prihlášky vztiahnutej z internetu je možné poštovú poukážku vypýtať na Študijnom oddelení osobne alebo poštou zaslanou spätnou obálkou. Sumu je možné uhradiť aj bankovým prevodom v banke Raiffeisen Bank na číslo účtu 12072507–01165405–00100003. 
Pri úhrade prosíme uviesť: Úhrada za prijímačky. Felvételi díj befizetése. Potvrdenie o úhrade prosíme uchovať počas prijímacích pohovorov a fotokópiu priložiť k prihláške.
 
Písomné skúšky pozostávajú zo všeobecných otázok o biblických poznatkoch, po ktorých nasledujú ústne skúšky. Na prijímacie pohovory sa treba pripraviť zo Starého a z Nového zákona. Predpokladaný termín písomného kola je koniec mája, predpokladaný termín ústneho kola je polovica, koniec júna. O presnom termíne uchádzači dostanú písomné informácie po odovzdaní Prihlášky. Na prijímacích skúškach je dosiahnuteľný počet bodov 200 (písomná skúška: 100 bodov, ústna skúška: 100 bodov).
Na diaľkovej forme štúdia poslucháči prednášky absolvujú vo forme blokov, všeobecne každý mesiac jeden piatkový a sobotňajší deň.
Knižnica a Počítačová miestnosť je k dispozícii pre každého poslucháča. Internát pre denných študentov je zriadený v novej budove v areáli Hit Parku, a ďalšie miesta sú k dispozícii v centre mestskej časti Kőbánya. Na internáte sú oddelené mužské a ženské priestory. Ďalšie, podrobné informácie sa nachádzajú ma webovej stránke vysokej školy.
 
Forma štúdia so štátnym štipendiom alebo ako samoplatca
Prihlášky je možné podať na so štátom dotované štúdium, alebo na platené štúdium. Podobne k predchádzajúcim rokom sú k dispozícií miesta so štátnym štipendiom (štátom podporované).Jedna osoba môže absolvovať 12 bezplatných polrokov so štátnym štipendiom.
Na štátom podporovaných štúdiách sa môžu zúčastniť aj nemaďarskí občania podľa nasledovných: právo na štátom podporované štúdium majú osoby oprávnené na slobodný pohyb, prisťahovalci do Maďarska, usadlíci v Maďarsku, Maďari žijúci v susedných štátoch, na základe medzinárodnej dohody zahraničné osoby spadajúce pod rovnaké práva ako Maďarov, osoby žijúce v susedných krajinách s maďarským štátnym občianstvom alebo právom na slobodný pohyb, atď. Fotokópiu dokumentu potvrdiaceho štatút, povolenie treba priložiť k prihláške.
Informácie o študijných poplatkoch nie sú komplexné. O tom, kto sa môže zúčastniť štátom podporovaného štúdia, a kto spoplatneného štúdia, ďalšie informácie viď na stránke http://www.felvi.hu.
 
Maximálna suma pre dennú a diaľkovú formu v školskom roku 2020/2021: 400 000,- HUF/ polrok. Ak poplatok je možný financovať z iných zdrojov, poplatky študentov inštitúcia zníži.
Kvôli zníženiu poslucháči v školskom roku 2019/2020 platili nanajvýš 90 000,-  HUF za polrok.