Intézményünk
Felvételi
Képzések
Tanév
Díjak / támogatás
Jogtár
Publikációk
Közérdekű adatok
Kapcsolat
Képzések
Általános információk a teológia mesterszakról
2018.11.30.
A Szent Pál Akadémián teológia egységes, osztatlan mesterképzés folyik, mely nappali és levelező tagozaton egyaránt öt éves.


HOGY SZEREZHETŐ MEG ÉS MIRE KÉPESÍT A DIPLOMA?

 
A Szent Pál Akadémia a teológia szakon hittudománnyal, hitélettel összefüggő képzést folytat.
 
Főbb információk a képzésről a képzési és kimeneti követelmények alapján:
 
Az osztatlan mesterképzési szak megnevezése: teológia.
 
Az osztatlan mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
 
-       végzettségi szint: mesterfokozat[1] (magister, master; rövidítve: MA)
-       szakképzettség: okleveles teológus.
-       a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Theology, Theologian.

MKKR (Magyar Képesítési Keretrendszer) szint: 7.
EKKR (Európai Képesítési Keretrendszer) szint: 7.

Képzési terület: hittudomány.
 
A képzési idő félévekben:10 félév.
 
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
A képzéshez kapcsolódó választható specializáció: Kommunikáció és média (50 kredit).
 
A mesterképzési szak képzési célja:
A Teológia mesterképzési szakon folyó képzés célja olyan teológusok képzése, akik a Szentírásról és a pasztorációs munkáról elsajátított korszerű és átfogó ismereteikkel, valamint a képzés ideje alatt az egyházi életben való aktív részvétellel egyházi szolgálatra készülnek fel. A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs és pasztorációs tevékenységében. A képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek, egyházi szolgálók oktatása és nevelése, akik egyházuk szolgálati teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és a helyi, szolgálati közösségek vezetőivé lehetnek.
A végzettek alkalmasak - az egyházi kinevezési és szolgálati rend figyelembe vételével - lelkészi hivatásra és az egyházi élet különböző területein végzett szolgálatokra, valamint végzettségük és szakképzettségük alapján más munkakörök betöltésére. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében való folytatására.
 
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
Az egyházi szolgálattal, illetve hitélettel összefüggő feladatok ellátása az intézményen belül, illetve az egyházszervezetben az intézmény tantervében meghatározottak szerint (4 félév elméleti alapozás után 3 félév gyakorlat.).
Hitoktatásszakmai gyakorlat (2 félév elméleti alapozás és hospitálás után a harmadik félévben 6 óra gyakorlótanítás).
A választható Kommunikáció és média specializációhoz kapcsolódóan 128 óra szakmai gyakorlat.
 
Idegennyelv-ismeret követelményei: Az oklevél kiadásának feltétele a teológiai szaknyelvi képzés teljesítése mellett egy idegen nyelvből középfokú, C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.
 


[1]Megfelel a régi egyetemi diplomának.
 
Publikálta: Adminisztrátor
© 2011 Szent Pál Akadémia