Intézkedési terv az egészségügyi veszélyhelyzetre
A Szent Pál Akadémia intézkedési terve a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez

Az intézkedési terv hatályon kívül helyezve a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet hatályba lépésével 2022. március 7-től

A Szent Pál Akadémia épületeit, tanóráit, rendezvényeit továbbra is kizárólag egészséges, a koronavírus-, influenzamegbetegedés tüneteit nem mutató személyek látogathatják.

2021. november 12-i módosítás a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel

A Kormány által a 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a Szent Pál Akadémián (a továbbiakban: SZPA) visszavonásig a jelen intézkedési tervet rendelem el. 
Az intézkedési terv a módosítás kihirdetésétől (2021. november 12.) visszavonásig érvényes, rendelkezéseit azonnal alkalmazni kell. Az intézkedési terv érvényes a SZPA összes működési és képzési helyén, az általa fenntartott és üzemeltetett összes intézményben/létesítményben, minden főiskolai hallgató, oktató és alkalmazott az alábbiak szerint köteles eljárni. 
A mai naptól Szent Pál Akadémián visszavonásig vegyes munkarend van érvényben az alábbiak szerint: 


Részletes szabályozás

1. A Szent Pál Akadémia feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező. 
1.2. Az SZPA épületeibe, területére kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy léphet. Az oktatásban, oktatáson az vehet részt, aki legalább két koronavírus elleni oltásról szóló oltási igazolással rendelkezik vagy védettségét más módon igazolta. Az oltási igazolást az épületbe való belépéskor, ellenőrzéskor fel kell mutatni. Az a személy, akinél a beléptetéskor koronavírus gyanúja állapítható meg, illetve oltási igazolását felmutatni, védettségét más módon igazolni nem tudja, nem vehet részt az oktatásban vagy más felsőoktatáshoz kötődő tevékenységben. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza. 
1.3. Az intézménybe való belépéskor és az intézményben való tartózkodáskor orrot és szájat eltakaró egészségügyi védőmaszk viselése kötelező. A maszk viselés alól az előadást tartó oktatók az előadás idejére, az intézmény büféjében étkezők az étkezés idejére mentesülnek. Emellett az intézmény épületeinek bejáratánál, valamint a közösségi terekben érintésmentes, vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés elhelyezése szükséges, amelynek használatára fel kell hívni a figyelmet.
1.4. Az intézmény területén ajánlott a megfelelő fizikai távolság (1,5 m) megtartása. Azokon a helyeken, ahol sorban állás alakulhat ki, ezt figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani. A munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy a munkavégzésre szolgáló helyiség kapacitásának figyelembe vételével a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Irodai munka esetén lehetőség szerint biztosítani kell, hogy egy helyiségben egyszerre egy munkavállaló dolgozzon. Zárt térben a maszk viselése kötelező. 65 év feletti vagy más okból fokozottan veszélyeztetett munkavállalók kérésére a főtitkár home office munkavégzést/online oktatást engedélyezhet.
1.5. Előzetes időpontegyeztetés alapján hivatali ügyintézés céljából érkezőknek az SZPA-n maszk viselése kötelező. A munkaállomásoknak és a fogadóterületnek egymástól 1,5 méter távolságban kell elhelyezkednie. 
1.6. Fokozottan kell ügyelni az intézmény hallgatók és/vagy dolgozók által látogatott épületeinek tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítőszerek, valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek használatára. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítőszerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodni szükséges. A gyakran érintett felületeket rendszeresen fertőtleníteni (ajtókilincs, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. 
1.7. Az intézmény Könyvtára a veszélyhelyzeti szabályok megtartása mellett a nyitvatartási rendjében meghatározottak szerint nyitva tart.
 1.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezés esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran ajánlott fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. 
1.9. Az SZPA-ra érkezőket tájékoztatni kell az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, az intézményre és létesítményre jellemző egyedi igénybevétel feltételeiről, a járvány miatti esetleges korlátozásokról. 
1.10. Az intézkedésekről és a járványhelyzet alakulásához igazodó változásokról, a különböző rendelkezések kiegészítéséről, aktualizálásáról az SZPA folyamatosan tájékoztatja az intézmény polgárait. Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett a rektor az intézményi sajátosságok figyelembevételével speciális utasításokat hozhat. 
1.11. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak az intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges. 

2. A tanórák megszervezése, tanulmányi ügyintézés

2.1. A nappali tagozaton a kötelező órák, kurzusok – főszabály szerint – jelenléti formában, a levelező tagozaton hibrid formában tartandók. A választható előadások, kurzusok a nappali tagozaton az oktató döntése alapján jelenléti vagy online (élő online vagy feltöltött videoanyagok) formában, a levelező tagozaton online (élő online vagy feltöltött videoanyagok formájában) tarthatók meg.
Egyes kurzusok esetében a főtitkár – a rektortól ráruházott hatáskörben – eltérést engedélyezhet a jelenléti, a hibrid, illetve az online oktatás esetében is.
2.2. A hibrid oktatási formán jelen rendelkezés keretein belül az értendő, hogy az intézmény oktatási tereiben jelenléti formában megtartott tanulmányi foglalkozások online közvetítésre is kerülnek, a hallgatók akár jelenléti, akár online formában becsatlakozhatnak.
2.3. Az élő online oktatási formán jelen rendelkezés keretein belül az értendő, hogy a tanulmányi foglalkozások online közvetítéssel jutnak el a hallgatókhoz, akik az órához online formában csatlakoznak. 
2.4. Az oktatás az intézményben digitális támogatással folyik. A digitális támogatást a Moodle rendszer biztosítja. Az oktatást a Moodle rendszeren belül az online órák esetén felvételről vagy közvetítéssel kell megszervezni. 
2.5. Az online tanórákat lehetőség szerint élőben közvetítve, illetve a megfelelő interaktivitást biztosítva kell megtartani. Kiscsoportos vagy személyes konzultációra is sor kerülhet élő online lehetőség megteremtésével. 
2.6. A hallgatókkal való kapcsolattartás elsősorban elektronikus levelezés, illetve a tanulmányi, valamint a távoktatási rendszeren keresztüli lehetőségek alkalmazásával történik. A beadandó dokumentumokat, zárthelyi dolgozatokat online módon kell leadni.
2.7. A hallgatókat a tantermekben megfelelő távolságtartással, korlátozott létszámban kell elhelyezni. Amennyiben személyes ügyfélfogadásra kerül sor, a hallgatók fogadását ütemezni szükséges. 


3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

3.1. A járványhelyzet ideje alatt a különböző szakmai gyakorlatok megtartásáról, a szakmai gyakorlat teljesítésének követelményeiről az érvényben lévő járványügyi rendelkezések figyelembevételével a gyakorlatot vezető oktató, illetve a gyakorlóhely vezetője rendelkezik.

4. A számonkérés, beszámolás rendje

4.1. A számonkérés, beszámolók az érvényben lévő járványügyi rendelkezések megtartásával jelenléti formában, valamint online beadandó feladatokkal, írásbeli és szóbeli vizsgáztatással, valamint egyéb feladatok elvégzésével is történhetnek.


5. A kollégium működtetésére vonatkozó szabályok

5.1. 2021. szeptember 1-től a Szent Pál Akadémia Kollégiuma nyitva tart, a kollégiumi szolgáltatást igénybe lehet venni.
5.2. A költözést, illetve a bent élők esetében az együttélést úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 méteres védőtávolság lehetőleg folyamatosan betartásra kerüljön.
5.3. Vendéget fogadni a hallgatói férőhelyek betöltésére vonatkozó szabályok szerint lehet. Kollégiumi rendezvényeket nem lehet tartani.
5.4. A kollégiumban kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző, védettséggel, illetve legalább két oltással rendelkező személy tartózkodhat. A bentlakók között az esetleg fertőzéses tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni.
5.5. A bent maradó hallgatók elhelyezésénél szükséges a járványügyi védelmi szempontok figyelembevétele. Egy-egy kollégiumi szobában lehetőleg egy hallgató kerüljön mindaddig elhelyezésre, amíg erre a férőhelyek függvényében lehetőség van. Amennyiben bentlakók többen lennének, mint az egyszemélyes elhelyezésre alkalmas férőhelyek száma, lehetőség van a szobákban több személy elhelyezésére. 
5.6. A kollégiumban a közös tereken maszk használata kötelező.
5.7. A kollégiumban maradó hallgatók esetében a csoportosulás tilos. Amennyiben a kollégiumban több nem egy szobában lakó személy együttesen tartózkodik egy helyen/helyiségben, a maszk használata kötelező, és lehetőség szerint meg kell tartani a 1,5 méteres védőtávolságot, valamint periodikusan szellőztetni kell. Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait.
5.8. A kollégiumi, diákotthoni közösségi terek (konyha, mosókonyha, tanulószoba stb.)  használhatók, a veszélyhelyzetben alkalmazásra kerülő járványügyi higiénés szabályok és a kollégiumi házirend fokozott betartása mellett. 
5.9. Kollégiumi telephelyenként a férfiak és nők részén is egy férőhelyet elkülönítés céljából üresen kell tartani. 
5.10. A közös használatú helyiségeket fokozottan kell takarítani, fertőtleníteni és a használat során szellőztetni. A közösségi helyeknél virucid hatású kézfertőtlenítő készülékeket kell elhelyezni és rendszeresen utántölteni. 


6. Tanévnyitó, gólyatáborok, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó ajánlások

6.1. A tanévnyitó vagy egyéb rendezvény az érvényben lévő járványügyi rendelkezések megtartásával 2021. szeptember 1-től szervezhető. A rendezvény szervezéséhez a Szent Pál Akadémia Szenátusának hozzájárulása kell.  
6.2. Gólyatábort az intézmény nem szervez. 


7. Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata 

7.1. AZ SZPA sportlétesítményeket nem üzemeltet.
7.2. A jelenlegi járványügyi időszakban az intézmény székhelyén található sportolási lehetőségek igénybevételétől tartózkodni kell. 

Budapest, 2021. november 12.

Németh Sándorné rektor által átruházott hatáskörben: 


Horváth András 
főtitkár s.k.